Bezpieczeństwo

Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Informujemy, że począwszy od 29 listopada 2013 r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Centrum uczestniczy w ustawowym systemie gwarantowania środków pieniężnych, którego zasady określa ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o BFG". Celem tego systemu jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą o BFG, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności.

 

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku w Kasie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG) działającego na podstawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji w zakresie określonym w ustawie.

 

Gwarancja BFG zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w Kasie przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 euro, niezależnie od tego w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w Kasie. Środki te podlegają 100% gwarancji. Oznacza to zatem, że ochronie podlegają środki zdeponowane zarówno na rachunkach IKS (niezależnie od rodzaju), rachunkach oszczędnościowych KSO, jak również na wszelkiego typu lokatach.

 

Wysokość gwarancji wypłaty środków nie jest zależna od Kasy. Wysokość limitu gwarancji BFG oznaczona została w taki sam sposób jak w innych instytucjach finansowych objętych gwarancjami BFG na podstawie ww. ustawy.

 

Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów dostępne są na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych od 25.05.2018 r.

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO", informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa „Centrum" z siedzibą w Bytomiu przy ul. Stanisława Moniuszki 16a, 41-902 Bytom zwana dalej Kasą, SKOK, Kasą Centrum lub SKOK Centrum).

 

2. W Kasie powołany został Inspektor Ochrony Danych w osobie Pana Krzysztofa Suchonek, z którym można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujący sposób:
a) W formie pisemnej na adres: Inspektor Ochrony Danych SKOK Centrum, ul. Stanisława Moniuszki 16a, 41-902 Bytom,
b) Elektronicznie na adres e-mail: iod@kasacentrum.pl.

 

3. Źródło pochodzenia danych osobowych i ich kategoria – Kasa pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana w trakcie realizacji członkostwa w Kasie. Istnieją jednak sytuacje w których Pana/Pani dane osobowe mogą być pozyskane w sposób inny niż bezpośredni, czyli od osoby/podmiotu trzeciego. W szczególności Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, zapisodawcy (np. na deklaracji na wypadek śmierci) lub Ubezpieczonego (np. na deklaracji uposażenia) lub przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Kasą oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON. Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić również od instytucji upoważnionych na podstawie przepisów prawa (np. do poszukiwania informacji o danej osobie fizycznej). W takich szczególnych przypadkach Kasa może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane są w następujących celach:
a) przedstawienia oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Kasę lub usługę świadczoną przez nią, w tym w imieniu i na rzecz podmiotów współpracujących ze SKOK, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO,
b) realizacji celów statutowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, f RODO
c) zawarcia i wykonania zawartej z nami umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
d) rachunkowych, księgowych, identyfikacyjnych i archiwalnych wynikających z ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzm, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
e) wykonania ciążących na Kasie obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze w tym wykonywania zaleceń nadzorczych Krajowej SKOK oraz Komisji Nadzoru Finansowego jak również innych podmiotów nakładających na SKOK obowiązki wynikające z odrębnych przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
f) prowadzenia marketingu własnych usług oraz podmiotów powiązanych z nami osobowo, kapitałowo, systemowo drogą pocztową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
g) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Kasę lub usług świadczonych przez Kasę lub podmioty współpracujące z Kasą drogą telefoniczną, e-mailową lub SMS/MMS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
h) zarządzania przez Kasę ryzykiem, w tym oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO,
i) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i lit. f RODO,
j) realizacji przez Kasę innych czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
k) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Kasę w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Kasy, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
l) wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Kasy, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów SKOK oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i f RODO.

 

5. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Kasę:
a) podmiotom i organom, którym Kasa jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Kasy danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b) podmiotom, którym Kasa powierzyła dane osobowe w ramach wykonywania czynności na rzecz Kasy związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności dostawców systemów informatycznych i usług IT, dochodzenia należności, usług prawnych,
c) instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe,
d) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe,
f) podmiotom współpracującym z Kasą w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty,
g) operatorom pocztowym i kurierom w ramach obsługi korespondencji,
h) innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności.

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne. W zależności od celu lub zbiegu celów przetwarzania zawartych w punkcie 4 data końca przetwarzania danych osobowych jest datą:
a) ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Kasę lub usługę świadczoną przez SKOK, w tym w imieniu i na rzecz podmiotów współpracujących z Kasą,
b) obowiązywania umowy zawartej z Kasą, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Kasy wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
c) wykonania ostatniej czynności wobec realizowanej usługi, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Kasy wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
d) niezbędną do dochodzenia roszczeń przez Kasę w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Kasy, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
e) obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, upoważnienia, zapisu, uposażenia, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym SKOK wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
f) ustania obowiązku ciążącego na Kasie wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązujących oraz wynikającego z wykonywania zaleceń nadzorczych Krajowej SKOK oraz Komisji Nadzoru Finansowego jak również innych podmiotów uprawnionych do nakładania na SKOK takich obowiązków.
g) ustania członkostwa w Kasie, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Kasy wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
h) odwołania zgody wcześniej udzielonej, chyba, że data zakończenia stosunku umownego łączącego Kasę i Panią/Pana jest datą późniejszą wówczas odwołanie zgody skutkuje z dniem zakończenia tej umowy, pod warunkiem że odwołanie tej zgody nie ma zastosowania w związku z art. 105a ust. 3 Prawa bankowego.
i) wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych
j) wyroku sądowego lub decyzji administracyjnej organu uprawnianego do wydania takiej decyzji nakazującej SKOK zaprzestania przetwarzania danych osobowych
k) nadpisania danych osobowych na rejestratorze wynikających z zapisów z monitoringu, chyba że została dokonana kopia celem prowadzenia postępowań wyjaśniających wówczas do zakończenia tych postępowań, w tym karnych, administracyjnych, podatkowych prowadzonych przez organy do tego uprawnione takie jak organy ścigania, orzekające.

 

7. W związku z przetwarzaniem przez Kasę Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) do dostępu do danych osobowych,
b) do sprostowania danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) do przenoszenia danych do innego administratora,
f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
g) do wycofania zgody w przypadku, gdy Kasa będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w sposób w jaki została ona wyrażona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

8. Wymóg podania danych osobowych dotyczy sytuacji w której dokonanie żądanej przez Pana/Panią czynności przez SKOK jest niemożliwe ze względu na nałożone na Kasę obowiązki nadzorcze lub przepisy prawa, w szczególności to:
1) rozpatrzenia wniosku o produkt lub usługę oferowaną przez Kasę lub, w tym w imieniu i na rzecz podmiotów współpracujących z Kasą, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia takiego wniosku,
2) zawarcia i wykonania umowy zawartej z Kasą, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości
zawarcia i wykonania umowy zawartej z Kasą,
3) świadczenia usług przez Kasę (np. realizacja transakcji), a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Kasę (np. odmowa realizacji transakcji),
4) rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia
reklamacji lub skargi,
5) otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Kasę lub usług świadczonych przez Kasę, w tym w imieniu i na rzecz podmiotów współpracujących z Kasą, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu oceny wiarygodności i zdolności kredytowej oraz oceny innych ryzyk np. koncentracji oraz w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość zastosowania wobec Pani/Pana np. uproszczonej ścieżki procesowania Pani/Pana wniosków lub/i przedstawienia zindywidualizowanej oferty przez SKOK lub usług świadczonych przez Kasę, w tym w imieniu i na rzecz podmiotów współpracujących z Kasą.