Informacje formalno-prawne

Podstawą prawną działania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Centrum są przepisy Ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r.  poz. 855 z poźn. zm.), Ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze (jedn. tekst Dz. U. z 1995 r. nr 54, poz. 2) oraz Statut Kasy Centrum.

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku w Kasie zostały objęte od dnia 29 listopada 2013 r. gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (dalej: BFG) działającego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz.711 z późn. zm.) w zakresie określonym w ustawie. Gwarancja BFG zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w Kasie przez jednego deponenta do równowartości w złotych 100.000 euro, niezależnie od tego w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w Kasie. Środki te podlegają 100% gwarancji. Oznacza to zatem, że ochronie podlegają środki zdeponowane zarówno na rachunkach IKS (niezależnie od rodzaju), rachunkach oszczędnościowych KSO, jak również na wszelkiego typu lokatach.Wysokość gwarancji wypłaty środków nie jest zależna od Kasy. Wysokość limitu gwarancji BFG oznaczona została w taki sam sposób jak w innych instytucjach finansowych objętych gwarancjami BFG na podstawie ww. ustawy.

Deponentami, których środki pieniężne zgromadzone w Kasie obejmie gwarancja BFG są:
- osoby fizyczne,
- organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
- jednostki organizacyjne kościoła lub związku wyznaniowego posiadające osobowość prawną,
- spółdzielnie niebędące Kasą ani Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową,
- związki zawodowe,
- wspólnoty mieszkaniowe, będące stroną umowy imiennego rachunku lub posiadające wynikającą z przeprowadzania przez Kasę rozliczeń finansowych wierzytelność do Kasy objętej obowiązkowym systemem gwarantowania,
- osoby, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 855 z późn. zm.).

Deponentami nie są:
- członkowie zarządu i rady nadzorczej Kasy oraz pracownicy podlegający bezpośrednio członkom zarządu,
- osoby pełniące funkcje kierowników lub dyrektorów oddziałów Kasy i ich zastępców.

Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów można uzyskać pod adresem www.bfg.pl, pod numerem infolinii Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: 0 800 569 341, (+ 48 22) 58 30 942.

 

 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Od dnia 27 października 2012 r. publiczny nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Celem nadzoru nad kasami (zgodnie z art. 61 ust. 1 ww. Ustawy o SKOK) jest zapewnienie:

  • Stabilności finansowej kas,
  • Prawidłowości prowadzonej przez kasy działalności finansowej,
  • Bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych w kasach,
  • Zgodności działalności kas z przepisami niniejszej ustawy.

 

Bliższe informacje o sprawowanym nadzorze znajdują się na oficjalnej stronie KNF: www.knf.gov.pl