Zebranie Przedstawicieli

Informacje na temat Zebrania Przedstawicieli SKOK Centrum.

Na podstawie § 28 ust. 1 Statutu SKOK „Centrum", Zarząd zwołuje Zebranie Przedstawicieli SKOK „Centrum" na dzień 28 czerwca 2022 roku o godzinie 10:00 w Bytomiu, przy ul. Stanisława Moniuszki 16A (siedziba SKOK Centrum).


W przypadku braku quorum ustala się drugi termin Zebrania w tym samym dniu i miejscu o godzinie 10:30. Zebranie Przedstawicieli może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania (quorum).

 

W przypadku braku quorum Zebranie odbędzie się w drugim terminie. Zgodnie z §30 ust.2 Statutu Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie z powodu braku quorum może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych.

 

W siedzibie oraz placówkach Kasy udostępniono Sprawozdanie z działalności Kasy Centrum za rok 2021, łącznie ze Sprawozdaniem finansowym oraz opinią biegłego rewidenta.

 

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli SKOK Centrum:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Stwierdzenie quorum i zdolności Zebrania do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4. Zapoznanie z porządkiem obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przedstawienie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej-Mandatowej.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej SKOK „Centrum" za rok 2021.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu SKOK „Centrum" za rok 2021.
9. Przedstawienie Sprawozdania finansowego SKOK „Centrum" za rok 2021.
10. Odczytanie opinii z Badania sprawozdania finansowego SKOK „Centrum" za rok 2021.
11. Dyskusje nad przedstawionymi sprawozdaniami.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SKOK „Centrum"
za rok 2021.
13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego SKOK „Centrum" za rok 2021.
14. Podjęcie uchwały o rozliczeniu wyniku finansowego za rok 2021.
15. Podjęcie uchwały o rozliczeniu wyniku finansowego z lat ubiegłych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia SKOK „Centrum" i kontynuacji jej działalności.
17. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny stosowania w SKOK „Centrum" zasad ładu korporacyjnego.
18. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków z przeprowadzonej w SKOK „Centrum" lustracji w roku 2021.
19. Przedstawienie przez Zarząd informacji o realizacji wniosków polustracyjnych w roku 2021 oraz podjęcie uchwał w tym zakresie.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu SKOK „Centrum"
z wykonywania obowiązków w roku 2021.
21. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaka Kasa może zaciągnąć.
22. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej SKOK „Centrum".
23. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonych Zebrań Grup Członkowskich.
24. Dyskusja oraz wolne wnioski.
25. Zakończenie Zebrania.

 

powrót do: Aktualności