Nowelizacja Ustawy o SKOK - komunikat

Prezydent podpisał nowelizację Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, poinformowała w dniu 10 lutego 2017 roku Kancelaria Prezydenta.

Nowelizacja zakłada m.in. wydzielenie tzw. "małych Kas", które będą podlegać nieco innym procedurom nadzorczym ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.


Nowelizacja Ustawy o o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych związana jest z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 lipca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł wówczas, że ustawa o SKOK z 2009 roku, w zakresie nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad tzw. "małymi Kasami", jest niezgodna z ustawą zasadniczą. 


Definicja tzw. "małej Kasy".

Nowelizacja definiuje pojęcie "małej Kasy" - będzie można za nią uznać spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, której suma aktywów bilansu kasy na koniec roku obrotowego nie przekraczała 20 mln zł, a także średnioroczna liczba członków kasy w ostatnim roku obrotowym nie przekraczała 10 tys. osób

 

Nadzór nad "małymi Kasami" nadal sprawowany przez KNF

Nadzór nad "małymi kasami" ma być nadal sprawowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (choć początkowo autorzy projektu, posłowie PiS, chcieli powierzyć ten nadzór przede wszystkim Kasie Krajowej SKOK), ale ma on być "adekwatny do stopnia skomplikowania prowadzonej przez kasy działalności".

 

KNF ma też stosować wobec tzw. "małych Kas" środki łagodniejsze, jeśli nie ma konieczności stosowania środków dalej idących. Szczegółowe formy tego nadzoru, częstotliwość sprawozdań tzw. "małych Kas" oraz ich zawartość ma określić minister właściwy ds. finansów w rozporządzeniu.

 


Szanowni Państwo, informujemy, iż Kasa Centrum nie spełnia wymogów definicji tzw. "małej Kasy". Wszelkie procedury nadzorcze sprawowane przez KNF oraz Kasę Krajową wykonywane w stosunku do SKOK Centrum pozostają bez zmian.

 

powrót do: Aktualności