Problemy ze spłatą pożyczki?

SKOK CENTRUM realizuje szereg działań wspierających swoich Klientów w trudnej sytuacji.


Klienci opóźniający się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonej pożyczki mają możliwość złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania pierwszego wezwania do zapłaty, wniosku o renegocjację warunków spłaty zadłużenia.


Również Klienci:

  • przewidujący problemy w terminowej spłacie zadłużenia
  • zagrożeni wypowiedzeniem umowy
  • posiadający umowy wypowiedziane, w tym będące przedmiotem postępowania sądowego lub egzekucyjnego

mają możliwość skorzystania z restrukturyzacji swojego zadłużenia w SKOK CENTRUM.

 

Co należy zrobić, aby skorzystać z możliwości restrukturyzacji?


Należy pobrać stosowny wniosek z naszej strony internetowej odpowiedni dla sytuacji, w jakiej znajduje się Państwa pożyczka lub poprosić o formularz w dowolnej placówce SKOK CENTRUM.


a) Wniosek o renegocjację pożyczki niewypowiedzianej z zaległościami w spłacie wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi wystąpienie okoliczności losowych, które uniemożliwiają dokonywanie wpłat zgodnie z pierwotnym harmonogramem oraz dokumentami potwierdzającymi osiągane dochody.

 

b) Wniosek o zawarcie ugody do pożyczki wypowiedzianej (na etapie sądowym lub egzekucyjnym) wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągane dochody


Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w dowolnej placówce SKOK CENTRUM lub przesłać na adres:
SKOK CENTRUM,

Dział Windykacji i Restrukturyzacji,

ul. Moniuszki 16A

41-902 Bytom.


W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku lub dodatkowych pytań pracownicy SKOK CENTRUM służą pomocą w każdej placówce lub pod nr tel. 32 280-41-05.


Uwaga! Wniosek o restrukturyzację pożyczki musi być wypełniony i podpisany przez wszystkich Pożyczkobiorców, a do wniosku powinny być dołączone dokumenty potwierdzające źródło dochodu i spłaty pożyczki każdego z nich.


Każdy wniosek o restrukturyzację zadłużenia musi być poparty wpłatą uwiarygodniającą w wysokości minimum dotychczasowej lub deklarowanej raty w ramach propozycji nowego harmonogramu spłaty.


Po przeanalizowaniu złożonego wniosku o restrukturyzację pożyczki i Państwa sytuacji materialnej, pracownik SKOK CENTRUM skontaktuje się z Państwem celem poinformowania o decyzji i dalszych krokach.


Jednocześnie informujemy, iż samo złożenie wniosku o restrukturyzację nie zwalnia Państwa ze spłaty pożyczki. Ustalenie nowego harmonogramu spłaty zadłużenia następuje po pozytywnej decyzji SKOK CENTRUM i zawarciu przez SKOK CENTRUM i Pożyczkobiorcę/ Pożyczkobiorców stosownego aneksu do umowy pożyczki lub umowy ugody.