Ład Korporacyjny

Informacja o przyjęciu przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Centrum Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

 

Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Centrum informuje, że w związku z podjęciem przez Komisję Nadzoru Finansowego uchwały nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. wprowadzającej „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych", Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Centrum po zapoznaniu się z przedmiotowym dokumentem przyjęły uchwały dotyczące stosowania zawartych w nim zasad począwszy od 1 stycznia 2015 r., z zastrzeżeniem tych, których stosowanie jest niedopuszczalne ze względu na przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub których wprowadzenie byłoby dla Kasy nadmiernie uciążliwe, lub których wprowadzenie jest nieproporcjonalne do skali, charakteru działalności i specyfiki Kasy. Poniżej przedstawiamy informacje o wyłączeniu stosowania wskazanych w niej zasad:

- zasady określonej w §8 ust. 4 – z uwagi na treść art. 36 § 4 w zw. z art. 37 § 2 ustawy prawo spółdzielcze, które nie przewidują możliwości aktywnego udziału elektronicznego w walnym zgromadzeniu. Dopuszcza wyłącznie udział osobisty lub przez pełnomocnika, przy czym ogranicza ilość osób członków spółdzielni reprezentowanych przez jednego pełnomocnika;

 

- zasad określonych w §12 ust. 1 i 2 – zasady związane z dokapitalizowaniem, gdyż nie mają one zastosowania do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ze względu na brzmienie art. 10 ustawy o skok, który dopuszcza członkostwo w skok wyłącznie osób fizycznych połączonych więzią, lub podmiotów określonych w ust. 2 art.10 tzw. podmiotów III sektora (organizacje pozarządowe
w rozumieniu art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, związki zawodowe oraz wspólnoty mieszkaniowe). Przepisem regulującym odpowiedzialność członków spółdzielni jest przepis art. 19 ustawy prawo spółdzielcze w myśl którego członek spółdzielni odpowiada za straty spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów.
W przypadku SKOK odpowiedzialność ta może zostać w statucie podwyższona do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów (art.26 ust.3 ustawy o skok). Z uwagi zatem na specyfikę konstrukcji skok jako spółdzielni i ustawowo określone obowiązki jej członków brak jest po stronie skok podstaw prawnych oraz instrumentów w zakresie zobowiązywania do „niezwłocznego dokapitalizowania" spółdzielni;

 

- zasady określonej w § 12 ust.3 – zapis ten w ogóle nie ma zastosowania w odniesieniu do skok, zgodnie bowiem z treścią art. 26 ust. 1 ustawy o skok nadwyżka bilansowa Kasy zostaje przeznaczona na zwiększenie funduszu zasobowego lub uzupełnienie udziałów uprzednio przeznaczonych na pokrycie straty bilansowej - w SKOK nie ma prawnej możliwości wypłaty dywidendy członkom kas;

 

- zasad określonych w §16 ust. 1 i 2 - ze względu na fakt, iż Kasy działają wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w znacznej części lokalnie, nie posiadają struktury kapitałowej, która rodzi prawdopodobieństwo powołania do składu organów osoby władającej wyłącznie językiem obcym (w tym także sporządzania dokumentów w języku obcym);

 

- zasad określonych w § 19 ust. 1 i 2 – z uwagi na nieadekwatność do sytuacji Kas. Kasy są spółdzielniami do których w zakresie nieuregulowanym ustawą o skok zastosowanie znajdą przepisy ustawy prawo spółdzielcze. Z uwagi na fakt, iż ustawa o skok nie zawiera szczegółowych regulacji dotyczących powoływania rady nadzorczej w Kasie, zastosowanie znajdzie art.45 § 2 ustawy prawo spółdzielcze w myśl którego do rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie spółdzielni. Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna, do rady może być wybrana osoba nie będąca członkiem spółdzielni, wskazana przez osobę prawną. Powyższe w praktyce może uniemożliwiać spełnienie wymogu określonego w zasadach wskazanych w § 19 ust.1 i 2;

 

- zasady określonej w § 21 ust.2 – zasada niemożliwa do spełnienia przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe ze względu na wskazany wyżej wymóg z art. 45 § 2 Prawa spółdzielczego wykluczający, co do zasady udział w radzie nadzorczej spółdzielni jakichkolwiek członków niezależnych;

 

- zasad określonych w § 22 ust. 1 i 2 – zasada niemożliwa do spełnienia przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe ze względu na wskazany wyżej wymóg z art. 45 § 2 Prawa spółdzielczego wykluczający, co do zasady udział w radzie nadzorczej spółdzielni jakichkolwiek członków niezależnych;

 

- zasad określonych w § 24 ust. 1 i 2 - ze względu na fakt, iż Kasy działają wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w znacznej części lokalnie, nie posiadają struktury kapitałowej, która rodzi prawdopodobieństwo powołania do składu organów osoby władającej wyłącznie językiem obcym (w tym także sporządzania dokumentów w języku obcym);

 

- zasad określonych w § 28 w zakresie polityki wynagradzania członków organu nadzorującego – nie dotyczy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, ze względu na brzmienie art. 19 ust. 1 ustawy o skok, który przewiduje co do zasady wykonywanie funkcji przez członków organów kasy nieodpłatnie (przy czym statut może przewidywać wynagradzanie członków Zarządu). Nie mniej jednak członkowie organu nadzorującego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wykonują swoją funkcję społecznie;

 

- zasad określonych w § 29 w zakresie polityki wynagradzania członków organu nadzorującego – nie dotyczy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, ze względu na brzmienie art. 19 ust. 1 ustawy o skok, który przewiduje co do zasady wykonywanie funkcji przez członków organów kasy nieodpłatnie (przy czym statut może przewidywać wynagradzanie członków Zarządu ). Nie mniej jednak członkowie organu nadzorującego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wykonują swoją funkcję społecznie;


- zasad określonych w §§ 53-57 – ze względu na brzmienie art. 3 ustawy o skok, która nie dopuszcza zarządzania przez kasę aktywami nabytymi na ryzyko klienta i nabywania przez kasę aktywów na ryzyko klienta, § 53-§ 57 (Rozdział 9) w całości nie mają zastosowania do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.